XXXV sesja Rady Powiatu w Żywcu

20 stycznia 2014r. uczestniczyłam w obradach XXXV sesji rady Powiatu  w Żywcu.  Poinformowałam radnych i obecnych gości o podejmowanych przeze mnie staraniach  w sprawie budowy brakującego odcinaka S-69 Przybędza – Milówka, których wynikiem jest wpisanie budowy tego odcinka do instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF -Connecting Europe Facility).  Moje działania wspiera prof. Jerzy Buzek. Parlament  Europejski przyjmując w listopadzie ubiegłego roku budżet na lata 2014 – 2020  zapewnił finansowanie  instrumentu „ Łącząc Europę”. Kolejnym krokiem będzie decyzja Rady Europy, która zapadnie najprawdopodobniej jeszcze w styczniu 2014r. Projekt budowy tzw. obwodnicy Węgierskiej Górki został wybrany w preselekcji i widnieje już na liście potencjalnych projektów do realizacji w ramach CEF.  W zaczynającej się w 2014 roku
7-letniej perspektywie finansowej odbędą się trzy nabory projektów, pierwszy jeszcze w 2014r.  

Podczas obrad zadałam Wicestaroście Żywieckiemu Andrzejowi Kalacie pytanie o stan zaawansowania prac nad rozpoczęciem budowy nowej siedziby szpitala powiatowego w Żywcu. Konkretnie chciałam wiedzieć czy umowy na finansowanie inwestycji z bankami   zostały podpisane oraz jakie banki będą kredytować przedsięwzięcie. Z odpowiedzi Wicestarosty wynika, że umowy nadal nie zostały podpisane.Ponadto Wicestarosta wprowadził obecnych w błąd podając, że zakończyła się sprawa zaskarżonej przeze mnie decyzji Starosty Żywieckiego o odmowie udostępnienia informacji publicznej – tj. utajnionych załączników do umowy z konsorcjum kanadyjskim na budowę szpitala zawierających
m.in. harmonogram prac i zasady przekazywania majątku starostwa podmiotowi prywatnemu. Zdaniem Wicestarosty Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł w sprawie i podtrzymał stanowisko Starosty. Co jest oczywistą nieprawdą. Obecnie  sprawa jeszcze nie była rozpatrywana. Nie wiem czy działania Wicestarosty są umyślne by podważyć zaufanie publiczne do mojej osoby, czy wynikają z niewiedzy. Samorządowe Kolegium odwoławcze w Bielsku Białej i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach są odrębnymi instytucjami. Dodatkowo to sąd administracyjny jest instytucją kontrolującą prawidłowość działań SKO. Pomylenie instytucji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Samorządowego Kolegium Odwoławczego to jednak bardzo istotna pomyłka, zwłaszcza w ustach osoby publicznej, piastującej eksponowane stanowisko w administracji samorządowej.

Mam nadzieję, że sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona przez sąd, a nie Wicestarostę, społeczeństwo będzie mieć pełny dostęp do informacji na temat budowy szpitala i budowa wreszcie ruszy.