OBRAZ GMINY ŚLEMIEŃ W KRONICE BESKIDZKIEJ

W ostatnich wydaniach Kroniki pojawiają się artykuły prasowe autorstwa Pana Pawła Szczotki na tematy sytuacji finansowej gminy Ślemień („Samorządy zwracają kasę”; „ Gmina na łopatkach”). Szczególnym zainteresowaniem Pana Redaktora Szczotki cieszy się temat wykorzystania i rozliczenia funduszy unijnych pozyskanych przez gminę w okresie, gdy byłam wójtem gminy Ślemień. Ich lektura wywołuje u czytelnika wrażenie, że wszystko co zostało zrobione w Gminie Ślemień z funduszy unijnych, zostało zrobione źle, niezgodnie ze złożonymi wnioskami, nie zostało prawidłowo rozliczone. I oczywiście za wszystko odpowiada poprzedniczka obecnego wójta, czyli JA – Małgorzata Pępek obecnie Poseł na Sejm RP. 

Pragnę zauważyć, że na dotychczasowy stan rozwoju gminy Ślemień bardzo sumiennie pracowało wiele osób: urzędników, inwestorów, przedsiębiorców, wykonawców robót publicznych, a także mieszkańców. Pomijanie wyników ich pracy, manipulowanie faktami , przedstawianie wybiórczo informacji o wynikach kontroli i rozliczaniu zrealizowanych projektów jest krzywdzące dla nich wszystkich. To dobrze, że dziennikarze interesują się rozwojem turystycznym i gospodarczym gmin naszego powiatu żywieckiego. Jednakże publikacje prasowe powinny przedstawiać pełny i obiektywny obraz opisywanej sytuacji. Aby tak było, niezbędne jest przedstawienie tematu z wielu punktów widzenia i ukazanie racji wszystkich stron. Niestety w przypadku Pana Redaktora Pawła Szczotki i jego tekstów o gminie Ślemień tak nie jest. Informacje na temat pozyskania, wykorzystania i rozliczenia środków unijnych są wybiórcze, skrótowe, nierzetelne, a przez to wywołują u odbiorcy niekorzystny obraz gminy Ślemień i jej włodarzy. Dochodzi do mieszania informacji z publicystyką i własną subiektywną oceną. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Na dziennikarzach ciąży wielka odpowiedzialność za przekaz, jaki kierują do odbiorców. W swej pracy powinni kierować się , co zresztą w znakomitej większości czynią, zasadami etyki dziennikarskiej opierającej się na 7 głównych zasad: prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza, uczciwości, szacunku i tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy oraz wolności i odpowiedzialności. Każdy ma prawo do wyrażania własnych poglądów i opinii, granicą tej swobody jest jednak prawo innych osób do ochrony ich dóbr osobistych, dobrego imienia, marki przedsiębiorstwa czy gminy. W związku z zaistniałą sytuacją skierowałam do Redaktora Naczelnego Kroniki Pana Piotra Wysockiego apel o położenie kresu dotychczasowej praktyce Pana Redaktora Pawła Szczotki. Zadeklarowałam również, że osobiście jestem do dyspozycji w celu udzielenia informacji dotyczących pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków unijnych przez gminę Ślemień w całym okresie sprawowania przeze mnie mandatu wójta. Mieszkańcom gminy Ślemień, powiatu żywieckiego i wszystkim czytelnikom gazety Kronika należy się pełna informacja o pozyskanych środkach, dobrze zrealizowanych i rozliczonych projektach oraz przyczynach obecnej sytuacji w gminie Ślemień.


Kolejny wpis: